Tagi: jalohaikara

Jalohaikara (Egretta alba)

Jallu jalohaikarat